หน้าแรก

หน้าแรก

9 มกราคม 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.๑๐๔๔/๒๕๕๔)
7 ตุลาคม 2554 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2554
7 ตุลาคม 2554 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าตอบแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2554
11 สิงหาคม 2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้