คำสั่งต่างๆ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.๑๐๔๔/๒๕๕๔)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.๑๐๔๔/๒๕๕๔) 

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2554

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่านเพิ่มเติม »