แนวทางการสื่อสารหลักคุณธรรมนำชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักศาสนา