การจัดการศึกษาด้านอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของสถานประกอบการและชุมชน