การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถ