รู้จักธรรม รู้จักงาน รู้จักป่า . . โรงเรียนธัญธารวิทยา จังหวัดนราธิวาส