รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี… จิตรกรรมศรัทธาจากหัวใจของ “เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ”

รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี… จิตรกรรมศรัทธาจากหัวใจของ “เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ”


จิตรกรรมศรัทธาจากหัวใจของ “เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ”