ศอ.บต.หนุน อปท.เร่งแก้ปัญหาไฟใต้

ศอ.บต.หนุน อปท.เร่งแก้ปัญหาไฟใต้

ศอ.บต.หนุน อปท.เร่งแก้ปัญหาไฟใต้

ที่ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายภาคใต้ (ศอ.บต.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เป็นประธานในการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร /เมือง /ตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 320 อปท. ร่วมรับมอบนโยบายในครั้งนี้

พ.ต.อ.ทวี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาประชาชนในท้องถิ่นเกิดความสับสน ในท้องถิ่นมีส่วนราชการทหาร ตำรวจหรือหน่วยงานต่างๆ มีโครงการแผนงานจำนวนมาก แต่ก็มีเหตุร้าย และวิถีชีวิตของประชาชนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย การพัฒนาด้านต่างๆ เกิดความล่าช้า ทุกภาคส่วนพยายามดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งภาคประชาสังคมด้วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตนเห็นว่าราชการบริหารส่วนท้องถิ่นคือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเทศบาลทุกระดับ และองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นส่วนราชการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนรู้ปัญหา มีศักยภาพ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน มีงบประมาณและบุคลากรเป็นของตนเอง และเป็นนิติบุคคล
ทาง ศอ.บต.จึงได้มามอบนโยบายในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน การปราบปราม การกำหนดมาตรการใช้กำลังทางยุทธวิธีทางทหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ กอ.รมน. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การบูรณาการแผนงาน โครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี มี 9 ประการ ประกอบด้วยการพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วม และบูรณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษ การเสริมสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อม เพื่อแสวงหาทางออกความขัดแย้งโดยสันติ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และประวัตศาสตร์ท้องถิ่น การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การอำนวยความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมนำหลักศาสนา หรือยุติธรรมชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง การเสริมสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิต และความต้องการของประชาชน การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยงกีฬา และผู้ด้อยโอกาส การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะต้องได้รับความร่วมมือจาก อปท.ทุกแห่ง ในการวางแผนปฎิบัติงานประจำปี รวมทั้งเน้นในด้านการศึกษา สังคม ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การมีงานทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสงบ และสันติสุขโดยเร็ว