มรภ.สงขลา ประกาศสรรหาอธิการฯ คนใหม่

มรภ.สงขลา ประกาศสรรหาอธิการฯ คนใหม่

มรภ.สงขลา ประกาศสรรหาอธิการฯ คนใหม่

มรภ.สงขลา ประกาศสรรหาอธิการบดีคนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พฤศจิกายน แทน ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ที่จะหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 

 

          รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เนื่องจาก ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดี มรภ.สงขลา จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงออกประกาศเรื่องการสรรหาอธิการอธิการบดี ซึ่งผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี

          โดยต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

          รศ.ดร.โกวิทย์ กล่าวว่า การได้มาซึ่งรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี กระทำได้ 2 วิธี โดยการสมัคร จะเป็นบุคคลภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ และโดยการเสนอชื่อจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีแห่งละไม่เกิน 3 ชื่อ พร้อมทั้งเหตุผลประกอบการเสนอชื่อ

และวิธีการได้มาโดยการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในแต่ละหน่วยงานร่วมกันหยั่งเสียง แต่ละบุคคลใช้สิทธิในการหยั่งเสียงได้ 1 ครั้งเท่านั้น และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้คนละไม่เกิน 1 ชื่อ

ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีได้ ณ ห้องธุรการ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 (ในวันและเวลาราชการ)

ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคม โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน 30 นาที และเปิดโอกาสให้ประชาคมซักถามโดยให้เขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านคณะกรรมการสรรหา และประชาคมหยั่งเสียงในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา

          นอกจากนั้น ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย จากนั้น คณะกรรมการสรรหาจะประชุมคัดเลือกเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 3 คน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกคนหนึ่งเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ภายในเดือนธันวาคม 2555 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มรภ.สงขลา โทร.0-7433-6933, 0-7433-6901-4