นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  วันที่ 7 พ.ย. 2555 เวลา 09.30 น. นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างสังคมสันติสุข ณ โรงแรมเซาร์เทอร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

 ซึ่งมีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งนายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน 4 จังหวัดภาคใต้ให้การต้อนรับ ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในครั้งนี้มีโต๊ะครู อุสตาซ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาเอกชน สถาบันปอเนาะ และตาดีกา เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อเรียกร้องต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเงินค่าตอบแทนโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครูจากเดิม 3,000 บาท เป็น 5,000 …
บาท เรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูเอกชนในวงเงิน 100,000 บาทนั้นขอให้คนในครอบครัวใช้สิทธิได้ด้วย และการจ่ายเงินเดือนครูเอกชน 15,000 บาท นั้น ภายหลังจากรับข้อเรียกร้องปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ข้อเรียกร้องบางข้อนั้นได้อยู่ในแผนงานประจำปีงบประมาณ 2556 แล้ว ส่วนเรื่องที่ยังไม่ได้อยู่ในแผนงานปี 56 จะนำไปบรรจุในแผนงานปีงบประมาณ 2557 ต่อไป
จากนั้นเวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยปลักระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและบูรณาการร่วมกับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาฯ ศอ.บต. โดยมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการคือ การจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ 37 อำเภอ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่กำกับ ดูแล และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนโดยตรง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว