การมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้