แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการศึกษา จชต.