แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้