แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.๑๐๔๔/๒๕๕๔)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.๑๐๔๔/๒๕๕๔)