สรุปผลการดำเนินงานการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปผลการดำเนินงานการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปผลการดำเนินงานการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2554