แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษา จชต.

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษา จชต.

  1. คำสั่งที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. คำสั่งที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา
  3. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป. 723/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  4. รายชื่อคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  5. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  6. ภารกิจ
  7. คำสั่งต่างๆ