ข้อมูลจำนวนภาพรวมอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลจำนวนภาพรวมอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลจำนวนภาพรวมอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2555


ประเภท

จำนวนนักศึกษา

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

โรงเรียนเอกชนในระบบ

145

5,167

97,719

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

72

36

5,485

สถาบันปอเนาะ

327

1,223

21,440

ตาดีกา

1,922

7,472

201,801

                 รวม

2,466

13,898

326,745